Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie

Čo sú to cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje vo forme cookies spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ
Spoločnosť STAVEL spol. s r.o. Prešov, IČO: 31728871, sídlo: Budovateľská 36, 080 01 Prešov (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: obchod@stavel.sk

Používanie súborov cookie
Prevádzkovateľ spracúva všetky súbory cookie na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a čl. 6 ods. 1 písm. f) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).
Prevádzkovateľ používa viacero typov súborov cookie a tieto zoskupuje na svojich webových stránkach pre nasledovné účely:
Reklamné
Reklamné cookie súbory sú špeciálne navrhnuté tak, aby zhromažďovali informácie z vášho zariadenia, takže reklamy sa budú zobrazovať na základe relevantných tém, ktoré vás môžu zaujímať.
Analytické
Ukladá zdroj návštevnosti, ktorý vysvetľuje, ako sa používateľ dostal na webovú stránku, na účely neskoršieho prehľadu.
Preferenčné
Používa sa na sledovanie vašich rozhodnutí pri používaní webovej stránky.
Nevyhnutné
Tieto súbory Cookies sú nevyhnutné pre fungovanie stránky. Vypnutie nie je k dispozícii.

Dotknuté osoby pri spracúvaní súborov cookie:
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje vo forme súborov cookie spracúvajú sú: používatelia prehliadajúci webové stránky Prevádzkovateľa.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
- Google Ireland Limited, viac informácií na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
- Meta Platforms Ireland Limited, viac informácií na: https://www.facebook.com/policies/cookies/
S vaším súhlasom alebo na váš príkaz môže Prevádzkovateľ osobné údaje poskytnúť ďalším príjemcom.

Prenos súborov cookie do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii:
Prenos osobných údajov zo súborov cookie sa vykonáva do Spojených štátov amerických na základe:
- zmluvy o využívaní služby Google Analytics a to v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia – uzatvorených štandardných zmluvných doložiek so spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
- na základe zmluvy o využívaní služby Facebook Business a to v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia – uzatvorených štandardných zmluvných doložiek so spoločnosťou Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli súbory cookie získané:
Priamo od dotknutej osoby (vyjadrením súhlasu pri navštívení webovej stránky).

Aká je doba uchovávania:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zo súborov cookie najviac po dobu udelenia súhlasu. V závislosti od jednotlivých typov súborov cookie sa mení aj ich doba spracúvania.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov vo forme súborov cookie:
Návštevník webovej stránky ako dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nebude pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb spracúvať akýkoľvek typ súborov cookie, s výnimkou nevyhnutných súborov cookie.

Zabezpečenie osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
 a. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 b. na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 c. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 d. na prenosnosť osobných údajov,
 e. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 f. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: obchod@stavel.sk alebo písomne na adresu Budovateľská 36, 08001 Prešov.