Druhy skla používané v stavebníctve

Základné sklo, označenie: FLOAT

Sklo je homogénny amorfný, tuhý, krehký, väčšinou priehľadný materiál s hladkým povrchom. Vyrába sa z tzv. skloviny roztavenej v sklárskej peci. Materiál sa rýchlo schladí a preto nemá dosť času vytvorenie kryštálovej mriežky. Výsledná tuhá látka je amorfná (beztvará).


Čisté sklo je transparentný (priehľadný), relatívne pevný materiál, odolný proti opotrebeniu, v podstate inertný a biologicky neaktívny. Môže byť formovaný do rozmanitých tvarov. Sklo je však veľmi krehké a rozbíja sa na ostré črepy. Tieto vlastnosti môžu byť modifikované pridaním zlúčenín (najčastejšie oxidy kovov) do taveniny. Sklo sa dá aj tepelne spracovávať napr. tepelne tvrdiť alebo spevniť, vrstviť atď.

Výrobné hrúbky skla: 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 19 mm.
Tepelne tvrdené sklo, označenie: ESG

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo - ESG je tepelne spracované základné sklo FLOAT, ktoré po procese tepelnej úpravy získa nové rozloženie vnútorného napätia. Po ohriatí na teplotu okolo 620 °C a následnom rýchlom ochladení vzduchovou sprchou zostane vnútorná časť teplá a na povrchu dochádza k prudkému ochladeniu. Po tejto tepelnej úprave skla zostane vo vnútri ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Nové rozloženie napätia má vplyv na podstatnú zmenu vlastností skla, sklo získa odolnosť proti nárazu, zvýši sa jeho pružnosť, pevnosť a tepelná odolnosť.

Po jeho rozbití dochádza ku vzniku veľkého množstva malých neostrých čiastočiek, riziko poranenia je teda znížené na minimum. Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo - ESG sa používa všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť. Je možné ho použiť pri horizontálnom, vertikálnom alebo šikmom zasklievaní a to buď samostatne alebo ako súčasť izolačného alebo vrstevného skla.

Výrobné hrúbky skla: 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 19 mm.

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo musí byť opracované pred procesom kalenia, následné opracovanie okrem pieskovania, vrstvenia, leptania a zrkadlenia už nie je možné.

Základné vlastnosti tepelne tvrdeného skla:

  • zvýšená odolnosť proti prudkým zmenám teplôt
  • použiteľné v rozsahu teplôt od –80 °C do 200 °C (krátkodobo + 300 °C)
  • zvýšená odolnosť proti oteru
  • trojnásobná odolnosť proti nárazu (úderu)
  • päťnásobne zvýšenú mechanickú pevnosť

Oblasť použitia tvrdeného bezpečnostného skla:

Celosklenené systémy dverí, sklenené priečky, fasádne sklá, bezpečnostné izolačné sklá, deliace steny, zábradlia a galérie, bezpečnostné bariéry, okná a sklá odolné proti nárazom lopty pri športe, izolačné dvojsklá a pod...

Vrstvené základné (FLOAT) a vrstvené bezpečnostné sklo (ESG, TVG ), označenie: VSG

Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo – VSG je sklo zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev Float, ESG alebo TVG skla (alebo ich kombináciou) rovnakej alebo rôznej hrúbky spojených bezpečnostnou fóliou (PVB, EVA, EVASAFE, živica) hrúbky 0,4 alebo 0,8 mm prípadne ich násobkom.

Vrstvené bezpečnostné sklo VSG je vynikajúcim prvkom pre bezpečnostné zasklievanie otvorov v stavebných konštrukciách a dá sa použiť aj v najnáročnejších architektonických návrhoch pri použití v horizontálnej, vertikálnej alebo šikmej polohe. Vrstvené sklo sa vyrába plošným spojením dvoch a viac vrstiev skla s jednou alebo niekoľkými vrstvami fólie s vysokou pevnosťou, adhéziou a elasticitou. Pri rozbití vrstveného skla črepiny zostávajú na fólií, čím sa znižuje alebo úplne vylučuje poranenie osôb. Pri vhodnej skladbe je vrstvené bezpečnostné sklo schopné klásť značný odpor aj pri opakovaných násilných útokoch (napr. kladivom, sekerou, streľbou a pod.) za účelom vniknutia do chráneného objektu (prienik pri zločineckom alebo teroristickom útoku). Vrstvené sklo vyrobené z reflexných skiel a skiel farbených v hmote umožňuje dosiahnuť širokú paletu farieb s vyznačujúcim sa vysokým estetickým efektom, ale aj veľmi účinnou ochranou proti slnečnému UV žiareniu.

Vrstvené bezpečnostné sklo môžeme využiť aj ako účinnú zvukovú izoláciu, ktorá narastá vo vzťahu k nárastu počtu vrstiev skla. Bezpečnostné sklo vrstvené je použiteľné pri teplotách od -30°C do +60°C.

Štandardné výrobné zloženia vrstveného skla : 3.3.1., 3.3.2., 4.4.1., 4.4.2., 5.5.1., 5.5.2., 6.6.1., 6.6.2., kde prvé dve číslice udávajú hrúbku skla v mm a tretia počet spojovacích fólií.

V prípade rozbitia skla udrží bezpečnostná fólia (EVA) kúsky skla na mieste a v prípade bežného použitia je zachovaná odolnosť a fixácia skla do tej doby, kým je sklo vymenené.

Hlavnou oblasťou použitia vrstvených skiel a vrstvených bezpečnostných skiel sú rôzne typy ochranných zábradlí, markízy, presklené priečky, pochôdzné sklá a pod.

Kategória odolnosti Výška pádu v mm Celkový počet úderov Kódové označenie kategórie odolnosti
P1A 1500 3 v trojuholníku EN 356 P1A
P2A 3000 3 v trojuholníku EN 356 P2A
P3A 6000 3 v trojuholníku EN 356 P3A
P4A 9000 3 v trojuholníku EN 356 P4A
P5A 9000 3 x 3 v trojuholníku EN 356 P5A
Základné typy skiel Kategória odolnosti
Conex 33.1, h.=6,36 mm P1A
Conex 33.2, h.= 6,76 mm P2A
Conex 33.4, h.= 7,52 mm P4A
Conex 44.1, h.= 8,38 mm P1A
Conex 44.2, h.= 8,76 mm P2A
Conex 44.4, h.= 9,52 mm P4A

Prehrievanie tepelne tvrdeného skla, označenie: ESG - HST

Za účelom odhalenia „sulfidu nikelnatého „ ( NiS) v hmote skla (spôsobuje samovoľné rozbitie skla )bola vymyslená metóda prehrievania. Sklo je za riadeného procesu zvyšujúcej sa teploty ( až na 290°C ) a tlaku zaťažované takým spôsobom , že pokiaľ je NiS prítomný v hmote skla , zmení svoj objem a dôjde k samovoľnému rozbitiu . Tento test sa odborne nazýva HST test ( Heat Soak ) a je podrobne popísaný v slovenskej norme STN EN 14179-1 a 2. Pri použití HST dôjde k zníženiu rizika samovoľného rozbitia až na 0,025% . Každé sklo , ktoré prešlo týmto testom by malo byť trvalo označené a priebeh skúšky by sa mal evidovať a doložiť na žiadosť zákazníka.

V minulosti k tomuto efektu dochádzalo oveľa častejšie . V dnešnej dobe sú zaznamenané približne 3% rozbitia inštalovaných tvrdených skiel. K tomuto efektu najčastejšie dochádza u exteriérových aplikácií , kedy je sklo vystavené extrémnym zmenám teploty a tlaku.

Dôležité normy pre sklo v stavebníctve

Norma Popis
STN EN 572 - 2 až 6 a 8 Sklo v stavebníctve. Základné sodnovápenatokremičité výrobky zo skla.
STN EN 1096 - 1 Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom.
STN EN 1863 - 1 Sklo v stavebníctve. Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo.
STN EN 12150 - 1 Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo
STN EN ISO 12543 - 6 Sklo v stavebníctve. Vrstvené a vrstvené bezpečnostné sklo.
STN EN 14179 - 1 Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo.

Izolačné sklá

Štandardné izolačné sklá sa skladajú z dvoch (dvojsklo) alebo troch (trojsklo) tabúľ skla float o hrúbke 3-10 mm a hermeticky uzavretej medzery medzi nimi. Pre zlepšenie izolačných vlastností a zníženie prestupu tepla je možné použiť sklo s povlakom s nízkou emisivitou (pokovaná vrstva), medzeru medzi sklami vyplniť ťažkým plynom (argónom), resp. zvoliť nevodivý materiál dištančného rámčeka a vhodnú hrúbku medzery medzi sklami.

izolačné dvojsklo

Ako sa určuje sklo:

Štandardne sa sklo určuje uvedením hrúbky jednotlivých častí zasklenia. Napr. 6-14-4 znamená, že vonkajšia tabuľa skla má hrúbku 6 mm, medzera medzi sklami má hrúbku 14 mm a vnútorné sklo je hrubé 4 mm. Celková hrúbka izolačného skla je 6+14+4= 24 mm. Môžeme sa stretnúť aj s doplňujúcimi údajmi ako napr.:
6-AL14-4 = dištančný rámček je hliníkový
6-14arg-4 = medzi sklami je argón (dnes je to štandard, preto sa to väčšinou neuvádza)
3.3.1-14-4 = vonkajšie sklo je lepené bezpečnostné (VSG), ktoré sa skladá z dvoch sklenených tabúľ o hrúbke 3 mm a medzi nimi je jedna vrstva bezpečnostnej fólie (fólia by mala mať hrúbku 380 mikrónov)

Pre izolačné sklá sa používajú najmä tieto hodnoty:

U – súčiniteľ (koeficient) prestupu tepla určuje koľko tepla uniká z vnútornej strany okna von. Čím menšia hodnota, tým lepšia izolácia. Jednotka je v W/m2K.
Koeficient U sa používa s indexom určujúcim ktorej časti okna sa hodnota týka.

  • f - frame / rám. Tzn. Uf určuje prestup tepla rámom okna.
  • g- glass / sklo. Tzn. Ug určuje prestup tepla sklenenou výplňou okna.
  • w- window / okno. Tzn. Uw určuje prestup tepla celého okna.
  • d- door / dvere. Tz. Ud určuje prestup tepla celých dvier.
Hrúbka dištančného rámčeka – ovplyvňuje Ug. Čím hrubšie, tým lepšie.